Двојезични програм

Васпитно образовни рад са децом на језицима националних мањина.

Васпитно – образовни рад у двојезичној припремној групи одвија се у складу са Општим основама предшколског програма, уз уважавање принципа који се односе на специфичности рада у овој васпитној групи: – При избору програмских садржаја води се рачуна о томе да се обухвате они садржаји који се односе на савремену националну културу за децу; – Избором садржаја обезбеђује се код деце увиђање богатства културних и језичких вредности, као и увиђање заједничких елемената у различитим културама и језицима, односно, прожимање и међусобни утицаји култура из окружења.

Основни циљеви васпитно-образовног рада су:

  • очување и развој националног и културног идентитета;
  • упознавање националне културе;
  • усвајање матерњег језика;
  • проширивање и успостављање различитих културних веза;
  • развијање позитивних ставова према културама других националности, прихватање и толеранција различитости.