ВАСПИТНО–ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ

Негу и васпитно-образовни рад са децом узраста до 3 године спроводе медицинске сестре-васпитачице и васпитачице, полазећи од Правилника о општим основама предшколског програма за узрасте до 3 године, примењујући у раду искуства и знања стечена на семинарима, стручним сусретима и разменама искустава којима су присуствовале. У нашој установи рад са децом јасленог узраста организован је у три објекта, односно 5 васпитних група: по три групе у објекту „Пчелица“, једна група у објекту „Ђурђевак“ и једна група у објекту „Сунцокрет“.

Основни задаци у раду са децом јасленог узраста односе се на:

 • очување и унапређивање здравља деце – превентивну здравствену заштиту;
 • обезбеђивање адекватних здравствено-хигијенских услова;
 • неговање и подстицање спонтаног развоја детета;
 • уважавање специфичности узраста и индивидуалних карактеристика детета;
 • стварање повољне социо-емоционалне климе, структурирање васпитне средине која задовољава и мотивише дете;
 • у периоду адаптације – планирање активности које детету омогућују лакши боравак и навикавање на групу деце и особље;
 • неговање индивидуалног контакта кроз јединствени утицај неге и васпитања и постепено увођење групних (заједничких) облика рада.

Планирање задатака и активности врши се на нивоу сваке васпитне групе и о томе се води прописана педагошка документација.

У Књигу рада уносе се следећи садржаји:

 • запажања о васпитној групи и појединачном детету;
 • план неге, здравствене заштите и васпитног рада у току месеца;
 • реализација плана у току недеље;
 • тромесечна евалуација која се базира на самовредновању најбитнијих области;
 • подаци о сарадњи са породицом;
 • план стручног усавршавања и подаци о реализованом стручном усавршавању.

Циљеви  васпитно-образовног рада су:

 • Да дете буде задовољно, здраво и безбедно,
 • Да уважавамо интересовања, потребе деце и породице,
 • Да стварамо што инезивнију сарадњу са породицом,
 • Неговање професионализма у раду,
 • Унапређивање ВОР-а са децом у свим областима развоја детета у јасленом узрасту (моторичке активности, интелектуалне, сензорно-перцептивне, музичко-ритмичке, графичко-ликовне, језичке драматизације као веома важан сeгмент на јасленом узрасту).

У јасленој групи се ради годишњи план рада, месечни, недељни. Теме се бирају на почетку месеца у зависности од интересовања деце. Током године сестре воде педагошку документацију – радна књига која садржи (план неге и здравствене заштите, рализација неге и васпитног рада, евалуација, сарадња са породицом, стручно усавршавање). Поред радне књиге постоји и документација, инструменти праћења деце током године:

 • Текуће белешке и анкетни листови
 • Протоколи праћења у периоду адаптације детета
 • Анегдотски записи
 • Чек листе

Медицинске сестре током године прате напредовање и развој деце и о свему обавештавају родитеље: свакодневним индивидуалним разговорима, на данима отворених врата, родитељским састанцима, преко портфолија и преко информативног паноа за родитеље. Са децом у раду користе фронтални, групни и индивидуални рад, зависно од интересовања деце.

Књига рада предвиђа дневни план, реализацију и запажања, како на нивоу групе тако и за децу појединачно, за сваки дан током недеље, сестре у групи планирају одређен број активности и игара које подстичу различите аспекте развоја, а у складу са могућностима, темпом и развојним потребама деце. Књига рада прати поруке Основа програма неге и васпитања деце од 1 до 3 године, које пре свега упућују на: интеракцију дете-медицинска сестра-васпитач и дете као активни учесник у процесу неге и васпитања. Уредно вођена књига медицинске сестре–васпитача и портфолио за свако дете понаособ су одличан показатељ рада медицинских сестара-васпитача у јаслицама.