Припремни предшколски програм је интегрални део обавезног образовања и васпитања, а остварује се у години пред полазак у школу у оквиру предшколског васпитања и образовања. Облици рада са децом која похађају припремни предшколски програм прилагођени су потребама породица: – полудневни боравак:  4-часовни припремни програм; – целодневни боравак: припремне групе за децу којој је, осим припремног програма, потребан и дужи боравак и исхрана у вртићу.

 Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе:

  • целовитом развоју детета
  • развоју способности
  • проширењу искуства
  • богаћењу сазнања о себи, другима и свету који нас окружује.

Припремни предшколски програм треба да омогући развијање способности и вештина које ће детету омогућити да лакше савлађује васпитно- образовне захтеве које поставља школа. Оваква припрема доприноси развијању физичке, социјалне, емоционалне, интелектуалне и мотивационе готовости детета за полазак у школу.

Задаци васпитно-образовног рада у години пред полазак у школу су стога:

  • пружање подршке правилном физичком развоју детета;
  • подстицање осамостаљивања детета;
  • јачање социјално-емоционалне компетенције;
  • пружање подршке сазнајном развоју;
  • неговање природне дечје радозналости;
  • подстицање креативности и уважавање индивидуалности.