ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3 ГОДИНЕ ДО УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ

 

Нормативни оквир програма рада са децом узраста 3-5,5 година чине Опште основе предшколског програма – Основе предшколског васпитања и образовања деце од три године до укључивања у програм припреме за школу. И у овој радној години, настојаћемо да предшколско васпитање и образовање учинимо ефикасним наставком и допуном породичног васпитања. При томе ћемо водити рачуна да се услови прилагоде могућностима, интересовањима и развојним потребама деце и породица, и на тај начин обезбеди активно учешће сваког детета у групи, одн. у остваривању постављених задатака. У програмирању рада, водићемо рачуна да се код деце развијају способности за самостално учење, рад и стваралаштво, односно да се на овом ступњу васпитно – образовног процеса, у складу са узрастом, код деце подстичу способности и развој личности које ће им омогућити здраво, хармонично и срећно одрастање. У остваривању ове функције треба да помогне и прихватање педагошких ставова о отварању предшколског васпитања и образовања за родитеље, њихове утицаје, идеје, потребе и непосредно учешће.

У складу са наведеним принципима дефинисани су приоритетни циљеви васпитно-образовног рада са децом овог узраста:

  • стварање повољне средине за развој и учење;
  • богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања – социјалног, емоционалног, физичког и интелектуалног;
  • праћење и документовање развојних и индивидуалних карактеристика детета;
  • остваривање добре сарадње на свим нивоима

Наведени циљеви даље се операционализују плановима које васпитачи израђују на месечном, недељном и дневном нивоу, полазећи од Општих основа програма. Оперативни планови васпитача садрже конкретне циљеве, задатке, активности и садржаје, изабране на основу:

  • узрасних могућности деце (узрасне групе)
  • индивидуалних карактеристика појединачног детета
  • актуелности у животном окружењу
  • показатеља резултата рада (евалуација)
  • остварене сарадње са породицама и друштвеном средином.