Установа има за циљ да, у складу са законским новинама и на основу досадашње делатности унапреди рад са децом са сметњама у развоју, инвалидном децом и децом из маргинализованих и осетљивих група,  да им обезбеди једнако право на образовање и доступност образовања и васпитања, без дискриминације и издавјања деце. У циљу постизања ефикасности и квалитета образовно-васпитног рада са децом, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања на нивоу Установе образован је Тим за инклузивно образовање ПУ „Вељко Влаховић“. Тим чине стручњаци различитих профила: представник васпитача, стручни сарадници Установе (педагог, психолог), представник родитеља и по потреби стручњак ван Установе, подржан од стране локалне самоуправе.

Програм рада инклузивног образовања, са циљевима и задацима доноси стручни тим за инклузивно образовање Установе, које именује директор (тим чине психолог, педагог и васпитачи у чијим групама бораве деца са сметњама и тешкоћама у развоју).

Програм инклузивног образовања – садржи прописане процедуре припреме и израде спровођења Индивидуалног образовног плана. Само писање ИОП-а за свако појединачно  дете има одређено место у оквиру специјалног образовног процеса. У овом процесу, предшколско образовање и васпитање представља основу за даље учење, чиме Установа добија посебан значај и улогу, нарочито уколико се рано препозна тешкоћа и благовремено почне са одговарајућом подршком.

У складу са тим, а на основу закона Стручни тим за инклузивно образовање Установе доноси Програм инклузивног образовања у коме се поред осталог и дефинишу процедуре, поступци и обавезе Тима за пружање додатне подршке детету –ИОП тима – што је наведено у табели.

Тим подршке – подршка се односи на било коју врсту адаптације са циљем да се обезбеди што боље укључивање детета у васпитно-образовни процес. Уколико се процени да је потребна додатна подршка, тада се формирају мали тимови за пружање додатне подршке детету који праве индивидуалне образовне планове за свако дете. Чланове тима чине- један или два васпитача, родитељи, стручни сарадници, сарадници, асистент или стручњак ван Установе на предлог родитеља. ИОП се ради само уколико се добије сагласност родитеља за спровођење индивидуалог образовног плана.

Уколико се процени да је детету потребна додатна подршка за стицање образовања, Установа ће осигурати приступ интерресорној комисији, а на основу процене ове комисије одредиће се врсте могуће додатне подршке, образовне, здравствене или социјане подршке путем сервиса.

 

Индивидуални образовни план  ИОП

ИОП  доноси  Педагошки колегијум Установе на предлог Стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање  додатне подршке детету Циљ инклузивног образовног плана за дете са сметњама у развоју је да се постигне укључивање детета у редован васпитно-образовни процес и његово осамостаљивање у вршњачкој групи.

У оквиру пружања подршке у образовању, Установа обезбеђује и отклања физичке и комуникацијске препреке и доноси ИОП детета коме је, услед социјалне ускраћености, инвалидитета или другог, потребна додатна подршка. Родитељ односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана. ИОП се доноси и вреднује тромесечно у првој години уписа уУстанову, а у наредним година на почетку сваког полугодишта. Коначан циљ сваког ИОП-а је да се обезбеди квалитетно образовање и васпитање које уважава специфичности потреба детета и његове индивидуалне особине. ИОП се увек реализује у оквиру вршњачке групе коју дете похађа, не издваја се из групе, али уколико су неопходне вежбе индивидуалног типа (логопедске, физикалне…) треба их обављати у терминима када се не одвија васпитно-образовни процес у групи.

Кораци у прављењу ИОП-а

  • Детаљан опис нивоа функционисања
  • Индивидуалне карактеристике детета –снаге, потребе интересовања
  • Детаљни опис области за коју се планира подршка
  • Циљеве и исходе који се желе постићи у дефинисаном периоду
  • Облике, типове, нивое, садржаје и учесталости подршке
  • Структуру тима и задатке појединих чланова тима у реализацији ИОП-а
  • Праћење и вредновање постављених циљева и задатака
  • Термине састанака