Активности и радионице

Поред редовног рада са децом редовно организујемо разне радионице и екскурзије.

Екскурзије, излети, рекреација, климатски опоравак и настава у природи као други програми и облици рада и услуга – пригодни и повремемни програми биће организовани у складу са “Правилником о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа“, – “Сл. Гласник РС “, бр.26/2013):

Циљеви одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи јесу:

  • подстицање правилног психофизичког и социјалног развоја и помоћ у отклањању или кориговању негативних чинилаца развоја;
  • стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и коришћења слободног времена;
  • стицање искуства у колективном животу и заједништву, уз развијање толеранције у односима међу људима;
  • ублажавање последица вишемесечног боравка у затвореном простору (умањене физичке активности, неправилне исхране и др.);
  • формирање позитивних ставова према природи и њеној заштити;
  • обогаћивање постојећих и стицање нових знања и искуства.

Кроз организовање одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи обезбеђује се:

  • коришћење климатских услова, правилна исхрана, одговарајућа телесна активност, организовање спортских, такмичарских и рекреативних игара и усвајање хигијенских навика;
  • провера стеченог знања и искуства у непосредном додиру са природом, упознавање и развијање живота у колективу, самостално старање о себи, подстицање стваралачког понашања и даље развијање културе коришћења слободног времена;
  • развој и обогаћивање различитих психолошких и социјалних садржаја дечјих искустава и кориговање постојећих разлика у условима за развој деце.

Циљна група програма

Одмор, рекреација, климатски опоравак и настава у природи организује се: за децу до 7 година старости током целе радне  године.

Излети (једнодневни и полудневни) организују се за све узрасте током радне године.

Екскурзије (једнодневне и дводневне) организују се за децу узраста 4-7 годинау периоду  октобар, април, мај, јун.

Настава  у природи организује се за децу узраста 5-7 година у току читаве радне године.

Општи циљ програма

Циљ одмора, рекреације и наставе у природи, као облика васпитног-образовно рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака  васпитања и образовања, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

Организовањем одмора и рекреације, обезбеђује се боравак на свежем ваздуху, исхрана, активан одмор и различити садржаји рекреације.

Ови облици, осим наставе у природи, организују се за децу узраста од 4 до 7 година.

Одмор и рекреација организују се у току зимског, пролетњег и летњег распуста у дечјим одмаралиштима на мору, планинама, поред река и језера, у трајању од 7 до 14 дана.

Климатски опоравак организује се у циљу побољшања и подизања општег здравственог стања деце у трајању од 7 до 14 дана.