Конкурс за 2017/2018

Конкурс за 2017/2018 годину ради уписа деце у нашу Установу

     ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

На основу члана 41. Статута ПУ“ Вељко Влаховић“ Темерин , а у вези са чланом 13. Закона о предшколском васпитању и образовању  („Сл.гласник РС, бр 18/2010“),а на основу“ Правилника о условима за пријем, упис, боравак и испис деце“ и Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Сл.гласник РС, бр 44“ од 17.јуна 2011.) овим Правилником прописују се ближи услови за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу. Предшколска установа у складу са својим могућностима и исказаним потребама, породица са различитим програмима предшколског васпитања и образовања, на захтев родитеља, односно старатеља, врши упис деце предшколског узраста према следећим критеријумима за утврђивање приоритета за упис:

Деца из друштвено осетљивих група:

 1. деца жртве насиља у породици,
 2. деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
 3. деца самохраних родитеља,
 4. деца из социјално нестимулативних средина,
 5. деца са сметњама у психофизичком развоју,
 6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју
 7. деца тешко оболелих родитеља
 8. деца чији су родитељи ратни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица
 9. деца предложена од стране Центра за социјали рад,
 10. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље,безбедност и развој
 11. деца запослених родитеља и редовних студената,
 12. деца која имају статус трећег детета и сваког наредног детета у примарној породици
 13. деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу
 14. остала деца

Педагошки Колегијум установе донео је одлуку о расписивању Конкурса за 2017/2018 годину ради уписа деце у нашу Установу.

Пријем молби за целодневни боравак узраста од (1-5,5год) и  упис деце полудневног боравка- припрема за школу  на нивоу установе ПУ“ Вељко Влаховић“ Темерин почеће од 20. 04. 2017. год и трајаће до 20. 05. 2017. год.

 

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 За целодневни боравак  од 1 – 5,5 год је потребно:

– Молба предшколској установи

– Извод из матичне књиге рођених ( може и фотокопија извода)

– Потврда о студирању ( за текућу школску годину)

– Потврда да су оба родитеља запослена ( М –образац)

– Фотокопије личне карте родитеља

-Потврда дечијег диспанзера да је дете способно да борави у установи и потврда о имунузацији детета од изабраног педијатра.

 

Поред редовне докуменатције потребна су и документа којим се доказује статус детета/породица из осетљивих група:

 1. за самохране родитеље (поред редових докумената потреба је правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права, извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа несталог лица за умрло)
 2. за децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите ( решења Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу, или уговор о хранитељству)
 3. за децу са сметњама у психофизичком развоју (потврда надлежне здравствене инстутуције)
 4. тешко оболела деца (потврда изабраног педијатра)
 5. за кориснике новчане социјалне помоћи (решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи)
 6. за децу тешко оболелих родитеља (решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара)
 7. за остале осетљиве категорије ( решење,потврда или препурука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика)
 8. за лица на одслужењу казне ( потврда казнено поправне установе о издржавању казне)

 

Уколико се ради о упису 3. или 4. детета по рођењу, документација још треба да садржи и :

 1. Извод из матичне књиге рођених за сву децу
 2. Потврда о заједничком домаћинству ( прибавља се у Општини)
 3. Потврда о пребивалишту родитеља (старатеља) детета за које се подноси захтев на територији општине Темерин ( прибавља се у МУП-у)

За полудневни боравак – припрема за школу (2011 и 2012 јануар и фебруар) је потребно:

– Извод из матичне књиге рођених ( може и фотокопија извода)

– Лична карта родитеља

– Потврда дечијег диспанзера да је дете способно да борави у установи и потврда о имунузацији детета од изабраног педијатра

 

Пријем молби и упис, вршиће се  у просторијама објеката где се територијално налазе од 8ч до 14ч сваког радног дана. ( „Бамби“ Бачки Јарак, ул. Младена Стојановића бб, „Ђурђевак“ Старо Ђурђево, ул. Новосадска 191, „Сунцокрет“ Телеп, ул. Киш Ференца 1, „Маслачак“ Сириг, ул. Новосадска 1, „Пчелица“ Централни објекат, ул. Народног фронта 84 )

 

 Директор:

Вера Бјељац

————————————————————————————————————————————————–

SZÜLŐI KÖZLEMÉNY

A temeríni  „Veljko Vlahović„ IEI41. Alapokmányaalapján, összehangban az Óvodai oktatás és nevelés törvény 13. cikkelyével (”Hivatalos Közlöny RS, No. 18/2010»), mely szabálykönyv előírja agyermekek be és kiíratkozására vonatkozó feltételeket, valamint a rendelet előírja prioritások meghatározásánakrészletes feltételeit (”Hivatalos Közlöny RS, No. 44 „2011. június 17-) Intézményünk, képességeinek és a családokkülönböző igényeinek megfelelően, az íratkozásnál az alábbi kritériumok szerint rangsorol:
Aszociálisan veszélyeztetett csoportokba a következő gyermekek sorolhatók:
1. gyermek aki a családon belüli erőszak áldozata,
2 gyermekek akik valamilyen formában használják a szociális központ védelmét, vagy szülői gondoskodás nélkül nevelkednek
3. a gyermeket egyedül nevelő szülő,
4. a szociálisan nem stimuláló környezetben nevelkedő gyermekek,
5. mentális és fizikai fejlődési zavarokkal élő gyermekek,
6. családok, ahol a gyermeksúlyos beteg

 1. súlyosan beteg szülőkgyermeke
  8. háborús rokkant, vagy menkült státusú szülők gyermeke

9.gyermekek a Szociális központ ajánlásával,
10.gyermekek akiknekkörülményeiknek köszönhetően, veszélyeztetettaz egészségük, biztonságuk és fejlődésük
11. dolgozó szülők és a rendszeres egyetemi hallgatók gyermekei,
12. az egy családban élő harmadik gyermek, valamint minden további gyermek
13. gyermekek akiknek testvére már beiratkozott intézményünkbe
14. minden más gyermek
Pedagógiai Kollégium úgy döntött, hogy kiírja a 2017/2018 iskola  évre szóló íratkozási pályázatot.
A kérelmek átvételenapközis ellátásra  (1-5,5 éves gyermekek) és a fél napos,iskolaifelkésztőcsoportokba 2017.04. 20.-tól, 2017.05. 20.-ig tart.

SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ
Napközis csoportokba(1-5,5 éves korig)való beíratkozáshoz szükségvan:
– Óvodánknak címzett kérvény
– A gyermek anyakönyvi kivonata, vagy annak fénymásolata (nem játszik szerepet a kivonat kiadásának ideje)
– Az adott tanévre szóló Egyetemi bizonylat
– Mindkét szülő munka viszonyáról szóló bizonylat (M -obrazac)
– A szülők személyi igazolványának fénymásolata
-Orvosi bizonylat a gyermek választott orvosától, valamint az immunizációs bizonylat.

A fent említett dokumentáció mellett a szociálisan veszélyeztetett gyermekek esetében a következő bizonylatok fénymásolatát kell mellékelni:

 1. Egyedülálló szülő -végleges bírósági végzésaz önnálló szölői felügyeletről, a halott szülő halotti anyakönyvi kivonata,vagy az eltünt személy holtá nyilvánításáról szóló birósági végzés
  2. A nevelőszülőknél, vagy szociális intézményekben elhelyezett gyermekeknek-A Szociális központ által kiadott gyermek elhelyezési határozat, vagy a nevelő szülökkel kötött szerződés

3.mentális és fizikai fejlődési zavarokkal élő gyermekek esetén -igazolás az illetékes egészségügyi intézménytől
4. súlyosan beteg gyermek esetén-igazolás a választott gyermekorvostól
5. A szociális támogatást igénylők számára-A Szociális központ döntése, hogy a család szociális támogatás kedvezményezett
6. A súlyosan beteg, vagy mozgás korlátozott szülő gyermeke –fogyatékosságról, betegségéről szóló döntés vagy a választott orvostól bizonylat
7. egyéb érzékeny kategóriák -határozat, igazolás vagy a Szociális központajánlása, ami bizonyítja, hogy a család valamiféle kockázattal él

8.Börtön büntetésüket töltő egyének esetén- igazolás a büntetést letöltő fegyháztól

Fél napos, iskolai felkésztő csoportokba( a 2011-ben és 2012 januárjában és februárjában született gyermekek), való beíratkozáshoz szükség van:

– A gyermek anyakönyvi kivonata, vagy annak fénymásolata (nem játszik szerepet a kivonat kiadásának ideje)
– A szülők személyi igazolványának fénymásolata
-Orvosi bizonylat a gyermek választott orvosától, valamint az immunizációs bizonylat.

Dokumentációk átvétele minden munkanapon 8h -14htörténik, mind az öt objektumunkban, kérjük, hogy abban az objektumban adják át kérvényeiket, ahova szeretnék beíratni gyermeküket.

„Méhecske” Temerin, Népfront utca 84

„Napraforgó” Telep, Kiss Ferenc utca sz.n.

„Bambi” B. Járek, Mladen Stojanović utca sz.n.

„Gyöngyvirág“ S. Đurđevo, Újvidéki utca 191 és

„Pitypang“ Szőreg, Újvidéki utca 1

Igazgató:
________________
Vera Bjeljac