Конкурс за упис у школску 2020/2021 годину

                                       ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

На основу члана 41. Статута ПУ „Вељко Влаховић“ Темерин, а у вези са чланом 13. Закона о предшколском васпитању и образовању  („Сл.гласник РС, бр 18/2010, 101/2017, 113/2017 и 10/2019“), а на основу “Правилника о условима за пријем, упис, боравак и испис деце“ и Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Сл.гласник РС, бр 44“ од 17. јуна 2011.), Предшколска установа у складу са својим могућностима и исказаним потребама, породица  са различитим програмима предшколског васпитања и образовања, на захтев родитеља, односно старатеља, врши упис деце према следећим критеријумима за утврђивање приоритета за упис:

 

Деца из друштвено осетљивих група:

 1. деца жртве насиља у породици,
 2. деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,
 3. деца самохраних родитеља,
 4. деца из социјално нестимулативних средина,
 5. деца са сметњама у психофизичком развоју,
 6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,
 7. деца тешко оболелих родитеља,
 8. деца чији су родитељи ратни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,
 9. деца предложена од стране Центра за социјали рад,
 10. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој,
 11. деца запослених родитеља и редовних студената,
 12. деца која имају статус трећег детета и сваког наредног детета у примарној породици

 

Педагошки колегијум установе донео је одлуку о расписивању Конкурса за 2020/2021. годину ради уписа деце у нашу Установу.

       

Пријем молби за целодневни боравак узраста од (1-5,5год) и  упис деце полудневног боравка – припрема за школу на нивоу установе ПУ „Вељко Влаховић“ Темерин почеће од 11.05.2020. године и трајаће до 01.06.2020. год.

           

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 За целодневни боравак  од 1 – 5,5 год је потребно:

   – Молба предшколској установи

   – Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија извода)

   – Потврда о студирању, уколико је неко од родитеља студент (за текућу школску годину)

   – Потврда да су оба родитеља запослена (М –образац)

   – Фотокопија личне карте родитеља (оба родитеља)

   – Потврда дечијег диспанзера да је дете способно да борави у установи и потврда о имунизацији детета од изабраног педијатра.

 

Поред редовне докуменатције потребна су и документа којим се доказује статус детета/породица из осетљивих група:

 1. за самохране родитеље (поред редових докумената потреба је правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права, извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа несталог лица за умрло)
 2. за децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите (решења Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу, или уговор о хранитељству)
 3. за децу са сметњама у психофизичком развоју (потврда надлежне здравствене инстутуције)
 4. тешко оболела деца (потврда изабраног педијатра)
 5. за кориснике новчане социјалне помоћи (решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи)
 6. за децу тешко оболелих родитеља (решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара)
 7. за остале осетљиве категорије (решење, потврда или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика)
 8. за лица на одслужењу казне (потврда казнено поправне установе о издржавању казне)

 

Уколико се ради о упису 3. или 4. детета по рођењу, документација још треба да садржи и :

 1. Извод из матичне књиге рођених за сву децу

 

За полудневни боравак – припрема за школу (2014. и 2015.  јануар и фебруар) је потребно:

   – Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија извода)

   – Лична карта родитеља

   – Потврда дечијег диспанзера да је дете способно да борави у установи и потврда о имунизацији детета од изабраног педијатра

 

Пријем молби и упис, вршиће се  у просторијама објекта, „Пчелица“ у Темерину, ул. Народног фронта 84 (бочни улаз из дворишта), у периоду од 8 до 12 часова сваког радног дана.

 

Приликом  личног предавања документације ОБАВЕЗНО ЈЕ ношење маски и рукавица. Такође, молимо вас да поштујете прописано растојање између људи. Уколико се у исто време испред улаза у објекат нађе више особа које желе да предају пријаву по конкурсу, у објекат ће моћи да уђе само једно лице.  Приликом уласка у објекат користите дезо баријере.

 

*****Поред личног предавања документације, за све заинтересоване родитеље омогућили смо и ЕЛЕКТРОНСКО КОНКУРИСАЊЕ путем портала Е УПРАВЕ  који се налази на https://euprava.gov.rs/ (потребно је да на порталу изаберете услугу е вртића). ****

 

                                                                                                                

                                                                                                      

                                                                                                  В.Д. Директор:

 

_______________

                                                                                                    Вера Бјељац