Јавни позив

Јавни позив за достављање понуда за вршење стручног надзора за Реконструкцију гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“

 

ПУ “ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“

Ул. Народног фронта бр. 84.

ТЕМЕРИН

Број: 1687

Датум: 09.10.2017.

 

У складу са Одлуком директора ПУ „Вељко Влаховић“ бр. 1661 од 04.10.2017. године, ПУ „Вељко Влаховић“ расписује

Ј А В Н И   П О З И В

за достављање понуда за вршење стручног надзора за

Реконструкцији гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин

 

I Јавни позив за достављање понуда за вршење стручног надзора на реконструкцији гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин  (у даљем тексту: Јавни позив) расписује се за понуђаче који се баве вршењем стручног надзора над извођењем ове врсте радова, који су регистровани код надлежног органа, а ради подношења понуда за вршење стручног надзора на реконструкцији гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин, који ће бити финансиран од стране ПУ „Вељко Влаховић“.

 

II Понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и бавити се пружањем услуга које су предмет Јавног позива.

Понуђач мора бити кадровски оспособљен за успешну реализацију надзора над предметним радовима, а у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

Услови које понуђач треба да испуњава у вези са кадровским капацитетом:

– понуђач мора да има 2 лица радно ангажована за потребе набавке од којих једно лице мора да поседује личну лиценцу 350 или 450 и једно лице мора да поседује личну лиценцу 330 или 430.

Испуњеност кадровских услова понуђач доказује достављањем:

  • Фотокопије личне лиценце са Потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце, члан Инжењерске коморе Србије;

Напомена: Потврда ИКС-а не може бити старија од 1 године на дан објављивања Јавног позива на сајту ПУ „Вељко Влаховић“. Фотокопија лиценце мора бити потписана и оверена оригинал печатом од стране власника исте

  • Оверених фотокопија уговора о раду или других уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду (“Сл. гласник РС” 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-УС) и М образац или Изводом из појединачне Пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец  који  претходи  месецу  у коме  је  објављен Јавни позив, оверен од стране овлашћеног лица понуђача.

 

III Опис предмета Јавног позива:

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – реконструкција гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин, јнмв 03/2017, деловодни број 1549-5 од 18.09.2017. године, објављен је дана 04.10.2017. године, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Процењена вредност јавне набавке мале вредности радова – реконструкција гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин, јнмв 03/2017, деловодни број 1549-5 од 18.09.2017. године, је 2.478.492,00 динара. Понуђачи по јавном позиву за стручни надзор треба да поднесу понуде  у односу на процењену вредност јавне набавке радова за реконструкцију гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин, јнмв 03/2017, деловодни број 1549-5 од 18.09.2017. године.

Понуђена цена стручног надзора по овом јавном позиву мора бити и процентуално изражена. Уговор са најповољнијим понуђачем по јавном позиву ће се закључити у понуђеном проценту у односу на уговорену вредност радова по јавној набавци мале вредности – реконструкција гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин, јнмв 03/2017, деловодни број 1549-5 од 18.09.2017.

Вршење стручног надзора на реконструкцији гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин  финансира ПУ „Вељко Влаховић“ Темерин.

 

Врста, опис и количина радова, над којима треба вршити надзор, дати су у предмеру радова који је саставни део конкурсне документације за спроведену јавну набавку радова – реконструкција гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин, јнмв 03/2017, деловодни број 1549-5 од 18.09.2017. године, објављене на Порталу и интернет страници Наручиоца.

 

Услуге стручног надзора вршиће се над извођењем радова на реконструкцији гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин,  који се налази у Темерину, улица Киш Ференца 1/2.

 

Максимални рок за извођење радова на  реконструкцији гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин  износи максимално 45 календарских дана од увођења изабраног извођача у посао.

Изабрани понуђач је дужан да  стручни надзор врши за сво време извођења радова, почев од дана  увођења извођача у посао до техничког пријема објекта и коначног обрачуна.

Плаћање се врши у року од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре, уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Јавни позив за стручни надзор на реконструкцији гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин везан је за успешност поступка јавне набавке мале вредности – реконструкција гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин. Уколико посупак јавне набавке мале вредности – реконструкција гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин буде обустављен, из било којих разлога, поништиће се и одлука о расписивању јавног позива за стручни надзор на реконструкцији гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин.

 

IV Садржина понуде

Понуђач доставља:

  1. попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде, који је саставни део овог Јавног позива;
  2. фотокопије личне лиценце са Потврдом Инжењерске коморе Србије и оверених фотокопија уговора о раду или других уговора о радном ангажовању и М образац или Изводом из појединачне Пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку;
  3. фотокопију важећег решења или уверење Агенције за привредне регистре код које је понуђач регистрован или другог одговарајућег регистра код кога је понуђач регистрован за обављање делатности или навести интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.

 

Текст Јавног позива и образац понуде могу се преузети на сајту ПУ „Вељко Влаховић“ Темерин www.vrtictemerin.com

 

V Критеријум рангирања понуда је најнижа понуђена цена. За случај да две или више понуда имају исту понуђену цену, рангирање понуда ће се вршити путем жреба, извлачењем имена понуђача о чему ће се сачинити посебан записник. ПУ „Вељко Влаховић“ Темерин ће са понуђачем који испуњава тражене услове и понуди најнижу цену закључити уговор о вршењу стручног надзора. Приликом закључења уговора изабрани понуђач ће бити у обавези да достави расписивачу Јавног позива гаранцију за добро извршење посла (бланко сопствену меницу), са меничним овлашћењем у вредности 10% од износа понуде (без ПДВ), доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа код пословне банке.

 

VI Понуде потписане и оверене од стране овлашћеног лица, са пратећим документима, подносе се на адресу ПУ „Вељко Влаховић“ Темерин, ул. Народног фронта бр. 84, Темерин 21235, путем поште или непосредно, у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за вршење стручног надзора на реконструкцији гасне котларнице у ПУ „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин“, са назначеним називом понуђача на полеђини затворене коверте.

 

VII Понуде које не буду сачињене у складу са овим Јавним позивом неће бити прихваћене.

 

VIII Рок за достављање понуда је до 12.10.2017. године до 11 часова без обзира на начин достављања. Најповољнија понуда биће изабрана у року од 10 (десет) дана од дана истека рока за достављање понуда. Одлука о избору најповољније понуде биће објављена на сајту ПУ „Вељко Влаховић“ Темерин.

 

IX Контакт особа: Славица Поробић, puvvlahovic@parabolanet.com, радним даном, од 08 до 13 сати.